Horse anatomy (Vertebrate)

Copyright 2003- AnimalCorner™